Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

Vastenmaaltijd op 19 maart

Zondag 19 maart, op zondag Laetare, beleefden we de eerste vastenmaaltijd met zo’n 15 parochianen in het parochiehuis. 
Een mooi moment van samenzijn, waarin het gemeenschapsgevoel weer versterkt is.
Aan de hand van enkele gedichten van pastoor Henk overdachten we de vasten, de lente die in de lucht hangt en de passieweek die we naderen. 

Laetare

Nog voor het feest van Pasen
de maan schijnt onvolwassen,
daar meldt zich een verblijden
te midden van het lijden:
Verheug u, gij dochter van Sion!

De dagen die ons resten
in deze lange, lange vasten
daar springt er een van boven uit
waarop men zingt, al naar verluidt:

Wees opgetogen met Jeruzalem!

Langs ’s Heren wegen, aangespoord
gaat de stoet van pelgrims voort
en in de lucht, daar klinken tonen
daar reizen klankiconen
van Davids Psalm, en verzen
naar ons heengezonden:

Kom, laat ons opgaan
naar het huis des Heren!

Dordrecht
19 maart 2023


We kijken terug op een geslaagde middag! 

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

Zo als u misschien weet, geeft de landelijke kerk een nieuwsbrief uit.

De onderwerpen in deze brief van maart zijn o.a.

300 jaar onafhankelijk katholiek
300 jaar na de verkiezing van Steenoven – herdenking
Gebed voor de martelaren
Marieke Ridder over de Veertigdagentijd
Chrismamissen in beide bisdommen

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

Op de site van de kerk stond een bericht over kinderkerk werkjes. Ik weet wel dit wij in Dordrecht bijna geen kinderen in de kerk hebben, maar toch wil ik hier de link plaatsen. Het gaat over 2 boeken die zowel in de kerk als thuis met kinderen gelezen kunnen worden. De thema’s van het eerste boek zijn: God, Stilte en Ik.

Het Bericht hierover vind u hier

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

Op zondag 19 maart a.s. vieren we de zondag Laetare – de vierde zondag van de veertigdagentijd.

Aansluitend aan de eucharistieviering willen we een eenvoudige maaltijd met elkaar houden. Er zal soep zijn en een broodje.

De maaltijd zal worden geopend en afgesloten met een korte bezinning en gebed door de pastoor.

Ook zal er een extra collecte worden gehouden voor ons vastenproject, waar tijdens de maaltijd een korte presentatie over zal worden gegeven.

We verwachten uiterlijk 15.00u de maaltijd te eindigen.

Naast het feit dat we op deze manier als kerk vorm en inhoud willen geven aan het vasten-karakter van deze tijd, hopen we met deze maaltijd ook de gemeenschap binnen onze parochie te verstevigen.

In verband met ‘de keuken’ willen we u vragen u vóór 12 maart aan te melden op Nine Molenaar nmolenaar@icloud.com

Graag tot 19 maart!

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

300 JAAR ONAFHANKELIJK KATHOLIEK – REDEN VOOR FEEST?

Op de landelijke site van de kerk okkn.nl vond ik dit stuk over de kerk geschiedenis

‘Wanneer zijn jullie opgericht?’ is een vraag die je als oud-katholiek wel eens krijgt. Eén van de antwoorden die daarop weleens gegeven wordt, is: ‘In 1723, toen we Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht verkozen.’ Dat is in 2023 driehonderd jaar geleden. Is dit dan dus aanleiding voor het vieren van de driehonderdste verjaardag van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland? Het ligt voor de hand en toch liggen de zaken behoorlijk anders.

het hele bericht leest u hier

Door Peter-Ben Smit

Zeker, het is zo dat Nederlandse katholieken die al jarenlang zonder bisschop zaten in 1723 een nieuwe bisschop verkozen en deze in 1724 ook lieten wijden. Maar als je de betrokkenen verteld zou hebben dat ze een nieuwe kerk aan het stichten waren, zouden ze je verbijsterd aangekeken hebben. Integendeel, zouden ze zeggen: wij gaan juist gewoon door met kerk zijn, en daarvoor hebben we een bisschop nodig.

Twee zulke uiteenlopende opvattingen over dezelfde gebeurtenis roepen vragen op. Wat was er aan de hand in 1723? En: wat zou je er wel en ook niet mee willen in 2023?

Wat was er aan de hand in 1723?

In een notendop ging het in 1723 hierom: kon je na de protestantse Reformatie in Nederland nog wel volop katholieke kerk zijn? Of moest je wachten totdat de protestanten het veld geruimd hadden, katholieke bisschoppen weer openlijk konden optreden, en was je tot die tijd afhankelijk van de diensten van missionarissen? Sommige Nederlandse katholieken vonden van wel, andere van niet. Daarbij speelde het ook een rol dat deze twee groepen het gezag van de paus verschillend inschatten. Bovendien verschilden ze theologisch en pastoraal met elkaar van mening. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de ene groep besloot een bisschop te kiezen en te laten wijden, terwijl de andere groep dit vanuit Rome liet veroordelen.

Het resultaat was dat er twee partijen binnen één kerk ontstonden. Hieruit zouden pas veel later, in de tweede helft van de negentiende eeuw, de huidige Rooms- en Oud-Katholieke Kerken ontstaan, als zelfstandige kerkgenootschappen. Een nieuwe kerk werd er in 1723 dus niet gesticht – en ook later niet: beide kerken zien zichzelf als voortzetting van de katholieke kerk in Nederland zoals die tot de protestantse Reformatie bestond.

Kunnen we 1723 vieren?

De vraag blijft daarbij: wat doe je als je ‘1723’ viert of gedenkt? Een conflict vieren dat tot een kerkscheuring leidde, is misplaatst. Maar wat dan wel? De insteek van de Oud-Katholieke Kerk is om in dit jaar de positieve overtuigingen voor het voetlicht te brengen die katholieken in 1723 motiveerden om een bisschop te verkiezen. En dat zijn er heel wat. Bij verschillende gelegenheden komen daarom de volgende thema’s aan de orde:

 • De rol van de bisschop voor een kerk: deze staat in dienst van het pastoraat en is nodig voor de kerkopbouw. Daarom kiezen kerken bisschoppen en wijden ze deze. Dit betekent dat kerkelijk leiderschap binnen de kerk en ten dienste van de kerk bestaat.
 • De rol en verantwoordelijkheid van de gehele kerk: niet alles hangt van bisschoppen af, er is een kerk nodig om deze te verkiezen en wijden. Dat betekent dat synodaliteit van groot belang is.
 • Het belang van de kerk op een bepaalde plaats en in een bepaalde cultuur: je wil kerk zijn in de maatschappij, met een goede verstandhouding ertoe (ook wanneer het kan schuren). Tegelijkertijd wil je ook kerk zijn in verbondenheid met kerken elders, maar zonder dat je daaraan uitgeleverd bent, of dat jij bepaalt hoe anderen kerk moeten zijn. De balans tussen lokaal en internationaal is van groot belang.

Het leven van de kerk zelf kan zo impulsen krijgen uit de bezinning op een conflict uit het verleden. Natuurlijk probeert de Oud-Katholieke Kerk dat ook in afstemming en overleg met andere kerken, niet in de laatste plaats met rooms-katholieke theologen en kerkelijke vertegenwoordigers. Er is een beweging van conflict naar verzoening gaande.

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

Digitale landelijke nieuwsbrief
De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale
nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van
het nieuws vanuit de landelijke kerk. U kunt zich
hiervoor aanmelden via:
https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

Ieder jaar brengen de bisschoppen een groet aan het begin van de Veertigdagentijd. Dit jaar 2023 wordt er in onze kerk en onze samenleving stilgestaan bij enkele gedenkwaardige gebeurtenissen uit het verleden. Dat gedenken nodigt ons ook uit om naar de toekomst te kijken. Ook enkele kerkelijke processen dagen ons dit jaar uit tot extra bezinning. Als handreiking tot gesprek hierover nemen de bisschoppen in hun brief enkele vragen op. Ze hopen dat gelovigen elkaar rond deze vragen willen ontmoeten voor gesprek. Dat kan in de parochie of statie, in een gesprekgroep door de week of bij de koffie na de mis, met vrienden of met huisgenoten. Natuurlijk kan je de vragen ook persoonlijk overwegen. Hopelijk kan deze brief daarmee een bijdrage leveren aan onze geloofsgroei op weg naar het Pasen van de Heer.

Door Bernd Wallet en Dirk Jan Schoon

Zusters en broeders,

Als we op Aswoensdag aan de Veertigdagentijd beginnen, horen we opmerkelijke woorden: “Zie, nú is het de tijd van het welbehagen! Nú is het de dag der zaligheid!” (2 Korintiërs 6,2). In een modernere vertaling: “Nu is het de gunstige tijd! Vandaag is het de dag van het heil”.

Wanhoop in de wereld

Je moet maar durven, zulke woorden spreken in een tijd waarin de wereld op zijn grondvesten schudt. Letterlijk, met de tienduizenden doden die de aardbeving in Turkije en Syrië heeft veroorzaakt, de miljoenen die in een moment tijd alles verloren hebben. Figuurlijk, waar crisis op crisis veel mensen moedeloos en machteloos maakt, zonder hoop op verbetering of vertrouwen in de politiek. Je moet maar durven, zulke woorden spreken in een werelddeel waar oorlog uitgebannen leek, maar precies een jaar geleden Rusland de aanval begon op het orthodoxe broedervolk Oekraïne. En ja, je moet maar durven, en net doen als we de zwarte bladzijden uit onze eigen geschiedenis – van langer geleden of uit recentere tijd – hebben omgeslagen en met een schone lei zijn begonnen.

De betekenis van geloof

Het lijkt in onze tijd niet populair om publiekelijk de vraag te stellen wat God met dit alles te maken heeft. Dat is niet omdat oude zekerheden van vroeger die uit een catechismus werden geleerd niet meer zouden voldoen. Het lijkt er meer op dat God uit het hele denken van een moderne mens is verdwenen en de vraag dus onzinnig is geworden. De gemakkelijkste weg zou zijn ons daarbij ook in de kerk neer te leggen en rond ons geloof geen waarheidsvragen meer te stellen. De moeilijkere weg is de uitdaging aan te gaan om de woorden van Paulus als oproep te horen. Stel dat hij iets zinnigs met ons deelt, wat is dan voor ons het heil dat ons ‘vandaag’ wordt aangeboden? Wat ligt ‘nu’ zo gunstig voor het grijpen? We gaan er vanuit dat we als gelovige mensen grotendeels dezelfde verlangens hebben als mensen van alle tijden en geloofs- en levensovertuigingen. Ook wie met de christelijke boodschap niet vertrouwd is, verlangt naar heil of heelheid, naar vrede en gunstige tijden.

In de wereld, maar niet van de wereld

De uitspraken van Paulus zijn ook in zijn eigen verband opmerkelijk. Als hij ‘nu’ en ‘vandaag’ van een gunstige tijd spreekt, deelt hij meteen ook een opsomming van wat hij omwille van de verkondiging van het Evangelie allemaal heeft moeten doorstaan. Als je zijn flinke lijst aan ontberingen, nood en ellende hoort zou je kunnen denken: ‘Ja ja, Paulus, wat heb je het zwaar gehad!’ Net als die serie ontberingen ons een beetje begint te irriteren, noemt Paulus enkele positieve deugden, waarmee je het in de nood blijkbaar uithoudt: geduld, goedheid, ongeveinsde liefde. En hij eindigt met een serie krachtige tegenstellingen of paradoxen die de houding van een christen te midden van alle ontberingen kenmerken: ‘als stervend, en zie: wij leven’, en ‘als niets hebbend en toch alles bezittend’. De paradox is de basishouding van een christen, die in deze wereld leeft, maar niet van deze wereld is.

Zulke woorden kan je alleen beamen als je zelf zulke ontberingen hebt meegemaakt. Vanuit onze relatief veilige positie in West-Europa kunnen wij ze niet voorhouden aan slachtoffers van natuurrampen, oorlogen of vervolgingen. Als wij de woorden van Paulus willen horen, moeten we ze horen vanuit wat we zelf hebben ervaren aan verlossing, aan bevrijding uit wat ons benauwde. Dit jaar 2023 hebben we daar als oud-katholieken bijzondere aanleiding toe. We noemen er drie en laten die telkens vergezeld gaan van vragen waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

300 jaar onafhankelijk katholiek

1. We gedenken dit jaar de 300ste verjaardag van de verkiezing van Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht. Met zijn verkiezing en wijding kozen katholieken in de Republiek voor een eigen weg, waarvan men wist dat die door het centrale kerkgezag in Rome niet zou worden goedgekeurd. Men koos daarmee voor de eigen verantwoordelijkheid om de katholieke traditie voort te zetten. In die traditie heeft elke lokale kerk een bisschop. En als die er niet is, zoals dat in 1723 al zo’n vijftien jaar het geval was, dan moet men als kerk ervoor zorgen dat die er komt. We vieren als oud-katholieken dit jaar niet de bevestiging van het conflict met Rome of het begin van de Oud-Katholieke Kerk. We vieren het overwinnen van onmacht en impasse door te doen wat gedaan moet worden. Deze opdracht wacht ons ook vandaag in een sterk veranderende samenleving. Als het hart van de zaak helder is, kunnen we samen deze uitdaging aan.

Om bij stil te staan:

 • Wat behoort tot de kern van je christen-zijn, waar kun je niet zonder?
 • Waardoor of door wie laat je je raken?
 • Hoe neem je je verantwoordelijkheid en waar liggen je grenzen?

Het synodale proces

2. We verheugen ons over het synodale proces dat onze rooms-katholieke zusters en broeders zijn begonnen. Wij hebben als oud-katholieken een lange ervaring met synodaliteit, dat wil zeggen: een gezamenlijk gedragen en vormgegeven verantwoordelijkheid voor alle aspecten van het kerkelijke leven. We hopen dat de oproep van paus Franciscus ertoe leidt dat verouderde machtsstructuren met de nodige creativiteit worden doorbroken. Het synodale proces voedt ook de hoop dat er nieuwe stappen in de oecumene kunnen worden gezet. Waar de kerken zich in een samen optrekken van oudere en jongere gelovigen in al hun diversiteit op de toekomst richten, hopen wij dat de oecumenische afstand tussen kerken wordt verkleind. We staan in onze kerk voor de uitdaging om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te verdiepen, om met elkaar de uitdagingen in een veranderende wereld aan te kunnen.

Om bij stil te staan:

 • Hoe voed je je geloof en houd je je enthousiasme op peil?
 • Hoe ervaar je samenwerking binnen onze kerk, waar liggen kansen?
 • Hoe kunnen we de lasten van het kerkelijke werk zo goed mogelijk verdelen?

Verbreek de ketenen

3. We gedenken in Nederland dit jaar dat de slavernij 150 jaar geleden officieel werd afgeschaft. De minister-president bood voor dat besmette verleden zijn excuses aan. Op 30 juni vieren de kerken samen ‘de verbreking van de ketenen’. Ook bij deze herdenking gaat het niet alleen om iets uit het verleden. Jazeker, de gevolgen van de slavernij van toen worden ook vandaag de dag door nazaten van de tot slaaf gemaakten nog altijd ondervonden. Maar het onderliggende idee, dat sommige mensen door bepaalde kenmerken minder waard zouden zijn dan andere mensen en daarom ook minderwaardig behandeld zouden kunnen worden, dat idee is nog altijd springlevend en uit zich in racisme, vreemdelingenhaat, homohaat. In combinatie met een geglobaliseerde economie die nooit het persoonlijke gezicht van een mens ziet, maar alles wat leeft degradeert tot gebruiksvoorwerp in een winstgevend productieproces, leidt de ongelijkwaardigheid van mensen tot moderne vormen van slavernij – bijvoorbeeld in landen waar onze kleding goedkoop wordt gemaakt of toeristen uit oost of west aan hun goedkope gerief komen. Hier tegenover staan bewegingen binnen en buiten de kerken die meer eenvoud en duurzaamheid voorstaan en respect voor alle mensen en alles wat God geschapen heeft. Om niet uit te komen bij iets dat kleiner is dan het koninkrijk van God, zijn we luisterend en actief onderweg met allen die verlangen naar recht en vrede en heelheid van de schepping.

Om bij stil te staan:

 • Met welke keuzes in ons eigen leven kunnen wij bijdragen aan een wereldwijde rechtvaardige samenleving?
 • Hoe kan jouw parochie meer dienend in de wereld staan?
 • Wat is jouw gebed voor je stad of dorp?

Het gesprek aangaan

Met de vragen die wij hierboven formuleerden nodigen wij u uit voor onderling gesprek. Evenzeer kunnen het vragen zijn die in de Vastentijd aanleiding vormen tot persoonlijk zelfonderzoek. Hoe dan ook, het gesprek of zelfonderzoek zijn nooit bedoeld om onszelf daarmee vast te pinnen op onze schuld, maar om te groeien in het vertrouwen op Gods genade. Zo horen wij ook de woorden van de apostel Paulus. Als hij dat heilzame ‘nú’ zo benadrukt, dan is dat een uitdrukking van zijn onverwoestbare hoop op Gods toekomst. Die toekomst is er niet omdat Paulus zelf zo fantastisch alle bezoekingen doorstaat, maar omdat hij ervan overtuigd is dat God ons door alles heen trouw blijft tot in eeuwigheid.

God blijft trouw

God blijft ons trouw. Dat schenkt ons ontspanning en geeft ons ook richting. Onze verlossing bestaat erin, dat Gods goedheid ons hele leven en dat van de hele wereld omvat, vanaf het grote loflied op de schepping in Genesis tot en met het nieuwe Jerusalem in de Openbaring van Johannes. Daartussenin is het aan ons om de lofzang gaande te houden. Dat doen we als we samenkomen voor het vieren van de liturgie op de eerste dag van de week. Dat doen we als we God en onze naaste dienen in de liturgie van elke dag, het opkomen voor ontrechten en het zoeken naar wegen om niet opnieuw in onrecht te vervallen. Dat doen we als we rouwen met de treurenden en helpen waar we kunnen bij het bouwen van een nieuw bestaan.

In de Vastentijd volgen wij Christus op zijn weg naar Jeruzalem. Daar zal hij de dood, en alle menselijke kwaad en onmacht dat daartoe leidde, overwinnen in de glorierijke dag van zijn opstanding. Gods trouw komt alle menselijke zwakheid te boven. Hij nodigt ons uit om elke dag opnieuw dat ‘nú’ te beamen.

We wensen u van harte een heilzame Veertigdagentijd toe.

Utrecht/Haarlem

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

Op de landelijke site vond ik een stuk over de vasten tijd.

Ik plaats hieruit met toestemming van de auteur enkele stukken in de 40 dagen tijd.
1 Liturgie tijdens de Veertigdagentijd

De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars – in de liturgie de kleur van inkeer en voorbereiding. Het gloria wordt niet gezongen, behalve op enkele hoge feestdagen. Helemaal achterwege blijft het halleluja, de uitroep die is verbonden met Pasen en met de begroeting van de verrezen Heer.

Het hele artikel vindt u hier

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

In de komende Veertigdagentijd zal er gecollecteerd worden voor de Vastenactie 2023

De opbrengst van de Vastenactie 2023 is bestemd voor het Tumaini-project, een nieuw gezamenlijk project van de IAKDM. Dat is het internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden, waaronder Missie Sint Paulus.

Dit project is gericht op de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost-Congo.

In en rondom de stad Goma in het oosten van Democratische Republiek Congo leven veel vluchtelingen in kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven.

Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische

ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding.

De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester die later Anglicaans bisschop werd, ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten. Het doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies.

De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te leren, waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan, maar er blijft nog veel te doen.

Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven.

Er wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten. De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor bouwmaterialen vertragen de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook de psychologische begeleiding, de medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel

aan de vele behoeftige kinderen en moeders kost geld. Na het overlijden van haar man in 2020 leidt Claudaline het project in Tumaini alleen. Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten.

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen, zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen?

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor

 • Veertigdagentijd
 • Vastenmaaltijd
 • Vastenactie 2023
 • Leringweekend
 • Actie Kerkbalans 2023
 • Eucharistievieringen
 • Voortgang verbouwingsplannen pastorie

Veertigdagentijd
Vanaf Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, de weg van de opgang naar Pasen. Aan het begin van deze tijd roept de kerk op tot bezinning, tot vasten en bidden en overweging van het evangelie. Als teken daarvan en van onze sterfelijkheid wordt op die woensdagavond de as van verbrande palmtakken gewijd en kunnen mensen naar voren komen om het hoofd met as te laten bestrooien. In deze Nieuwsbrief leest u onder andere over de vastenmaaltijd en de vastenactie 2023 die in deze tijd gehouden wordt.

Vastenmaaltijd
Op zondag 19 maart a.s. vieren we de zondag Laetare – de vierde zondag van de veertigdagentijd. Aansluitend aan de eucharistieviering willen we een eenvoudige maaltijd met elkaar houden.
Meer hierover en over alle andere zaken leest hier.

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

Voor oud-katholieken en andere gelovigen

Het oud-katholieke accent in het christen zijn

Sedert 2012 wordt elk jaar aan oud-katholieken
(en andere gelovigen) de mogelijkheid geboden
zich in een of ander aspect van de oudkatholieke
spiritualiteit te verdiepen. Dat zijn de ‘Inkeerdagen’!

Meer informatie vindt u hier.
en hier.

Nieuws

Agenda

Palmzondag

De palmen voor de Dordtse Parochie zullen dit jaar gewijd worden, te Rotterdam Nieuwe Binnenweg 25 De lezingen voor deze dag zijn. Matteüs 21, 1-11, … >>

CHRISMAMIS

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor … >>

In de ons Contact las ik een stukje van een van onze parochianen,
met zijn instemming plaats ik dat hier.

De klok horen luiden
Op weg naar invulling van mijn dagelijkse bezigheden ben ik enkele maanden geleden begonnen bij Vluchtelingenwerk in Alblasserdam.
Voor mij is er een aantal redenen om als vrijwilliger met deze organisatie ervoor te zorgen dat mensen een goede start en mogelijkheden krijgen in Nederland. Zijn wij niet een natie waar eeuwenlang al mensen naar toe komen vanwege vervolging of hun kinderen families een veilige toekomst willen geven? Als iemand zijn eigen familiegeschiedenis kan nagaan, zal men tot de ontdekking komen dat er voorouders van buiten de huidige landsgrenzen van Nederland komen.

Het gehele bericht leest u hier